Stadgar

Stadgar

1 § Ändamål

Sophiahemmet, ideell förening, som bildades av H.M. Drottning Sophia år 1883, skall främja god omvårdnad genom att driva en vårdhögskola och bedriva hälso- och sjukvård samt rehabilitering. Föreningen skall även stödja patientnära forskning inom dessa områden. Verksamheten kan ske direkt eller indirekt och skall ske utan vinstsyfte.

Föreningen skall upprätthålla och stödja en egen kår av sjuksköterskor, Sophiahemmets sjuksköterskekår.

2 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av föreningens styrelse efter en skriftlig ansökan som innefattar en förklaring från sökanden att hon eller han är införstådd med föreningens stadgar och ämnar följa dessa. Olika medlemskap kan förekomma.

Medlem skall betala medlemsavgift.

Medlemskap upphör efter anmälan om utträde av medlemmen eller om medlemmen inte under två på varandra följande år har betalat sin medlemsavgift.

3 § Hedersordförande

H.M. Konungen, eller H.M. Drottningen om hon är statschef, utser föreningens hedersordförande.

4 § Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före juni månads utgång på dag som styrelsen bestämmer. Extra föreningsstämma hålls då styrelsen anser att det behövs eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för den. Vid extra föreningsstämma får endast den fråga tas upp som motiverat kallelse till stämman.

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom brev till medlemmarna minst fjorton dagar före stämman.

Omröstning vid föreningsstämma sker öppet, dock att val anställes med slutna sedlar om någon så önskar. Vid lika röstetal skall val avgöras genom lottning, men i andra frågor gäller den mening till vilken ordförande ansluter sig.

Medlem får delta på föreningsstämman genom befullmäktigat ombud som skall vara medlem i föreningen. En medlem får som ombud företräda högst två medlemmar. Medlem har rösträtt på stämman om han eller hon betalat innevarande års medlemsavgift.

Medlem får avge förslag att behandlas vid ordinarie föreningsstämma. Sådant förslag skall vara styrelsen tillhanda före april månads utgång. Styrelsen skall till stämman avge skriftligt yttrande över förslaget.

Vid stämman förs protokoll, som justeras av därtill utsedda två justeringspersoner.

5 § Ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Val av justeringspersoner.

3. Godkännande av kallelse till stämman.

4. Föredragning av styrelsens berättelse över föreningens och till den anknutna stiftelsers verksamheter, resultat- och balansräkningar för det förflutna räkenskapsåret samt revisorernas berättelse.

5. Val av valberedning

6. Val av fullmäktige.

7. Fastställande av påföljande års medlemsavgift.

8. Behandling av förslag från medlem och styrelsens yttrande därutöver.

9. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen får inte verkställas om det gått styrelsen emot. I sådant fall skall frågan avgöras av nästa ordinarie fullmäktigemöte.

6 § Fullmäktigemöte

Föreningen skall ha ett fullmäktige som skall bestå av 32 personer. Dessa skall vara medlemmar i föreningen. För beslutförhet erfordras  att minst sexton fullmäktige är närvarande vid ordinarie eller extra fullmäktigemöten.

Ordinarie fullmäktigemöte hålls årligen före juni månads utgång men efter ordinarie föreningsstämma, på dag som styrelsen bestämmer. Vid extra fullmäktigemöte  får endast den fråga tas upp som motiverat kallelse till sådant fullmäktigemöte.

Kallelse till fullmäktigemöte sker genom brev till fullmäktige minst fjorton dagar före mötet.

Omröstning sker öppet, dock att val anställes mot slutna sedlar, om någon så önskar.

Beslut fattas med enkel majoritet, med undantag för den särskilda ordning som föreskrivs i 19-21 §§. Vid lika röstetal skall  val avgöras genom lottning, men i andra frågor gäller den mening till vilken ordförande ansluter sig.

Fullmäktig får delta på fullmäktigemöte genom befullmäktigat ombud, som skall vara fullmäktig. En fullmäktig får som ombud företräda högst två fullmäktige. Fullmäktig har rösträtt på mötet om han eller hon har betalat innevarande års medlemsavgift.

Vid fullmäktigemöte förs protokoll, som justeras av två justeringspersoner.

7 § Val av fullmäktige

I fullmäktige skall ingå de av statschefen utsedda ledamöterna i föreningens styrelse. Övriga fullmäktigeledamöter skall väljas vid det ordinarie föreningsmötet för en tid av tre år i sänder, varav tio ledamöter avgår vid varje ordinarie fullmäktigemöte. Fullmäktigeledamöter får omväljas tre gånger.

8 § Ordinarie fullmäktigemöte

Vid ordinarie fullmäktigemöte skall följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande vid mötet.

2. Val av justeringspersoner.

3. Godkännande av kallelse till mötet.

4. Föredragning av styrelsen berättelse över föreningens och till den anknutna stiftelsers verksamheter, resultat- och balansräkningar för det förflutna räkenskapsåret samt revisorernas berättelse.

5. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar för föreningen och anknutna stiftelser och om ansvarsfrihet för föreningens styrelse beträffande det förflutna räkenskapsåret.

6. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer.

7. Beslut om arvoden.

8. Övriga frågor.

9 § Valberedning

För beredning av val som föreningen har att förrätta vid föreningsstämma och fullmäktigemöte utser föreningen på ordinarie föreningsstämma inom sig en valberedning om tre personer, av vilka en skall vara sammankallande. Ledamot av valberedningen utses för en tid av tre år i sänder, varav en ledamot avgår vid varje ordinarie föreningsstämma. Ledamot av valberedningen kan omväljas två gånger.

10 § Arvoden

Fullmäktige får besluta om arvode för särskilt arbetskrävande uppgifter i samband med styrelsearbete eller verksamhet i utskott.

11 § Styrelsen

Föreningen leds av en styrelse som skall ha sitt säte i Stockholm. Styrelsen skall ansvara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst nio ledamöter. Styrelseledamot skall vara medlem i föreningen. Statschefen utser ordförande och ytterligare en ledamot. Övriga ledamöter väljs av föreningens fullmäktige vid ordinarie fullmäktigemöte. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

Styrelseledamöter väljes för högst tre år. Avgår styrelseledamot före mandatperiodens utgång ska ny ledamot väljas för resten av mandatperioden. Styrelseledamot får omväljas två gånger.

12 § Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter, däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

Är styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet äger ordföranden eller, vid förhinder för honom eller henne, vice ordföranden besluta ensam. Sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde.

13 § Arbetsordning m.m.

Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och – i förekommande fall – instruktioner för verkställande ledning och utskott.

14 § Utskott

Den närmare tillsynen av föreningens verksamhetsgrenar får handhas av utskott vilkas sammansättning och uppgifter beslutas av styrelsen. Ordförande i utskott utses av styrelsen.

15 § Verkställande ledamot

Styrelsen kan utse en verkställande ledamot. Annan än styrelseledamot får utses. Har verkställande ledamot utsetts skall han eller hon ha hand om den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

16 § Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning utses på ordinarie fullmäktigemöte för en period av ett år ett registrerat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor som ska vara auktoriserad revisor. Revisionsbolaget ska avge revisionsberättelse över sin granskning. Revisionsberättelse ska delges föreningen vid nästkommande ordinarie föreningsstämma och fullmäktigemöte.

17 § Firma

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt. Om verkställande ledamot utsetts får ledamoten teckna föreningens firma beträffande den löpande förvaltningen.

18 § Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

19 § Ändring i stadgar

Beslut om ändring eller upphävning av bestämmelse i dessa stadgar är giltigt om det fattas vid två på varandra följande fullmäktigemöten och beslutet biträds av minst två tredjedelar av närvarande fullmäktigeledamöter vid det första mötet och med minst samma röstetal vid nästa möte, som skall vara ett ordinarie fullmäktigemöte. Ett sådant beslut kan dock fattas vid ett fullmäktigemöte om fyra femtedelar av de närvarande röstberättigade beslutar därom.

20 § Upplösning av föreningen

Beslut om att upplösa föreningen kan fattas vid fullmäktigemöte om beslutet biträds av minst enkel majoritet av närvarande fullmäktigeledamöter, samt med minst två tredjedelar av närvarande fullmäktigeledamöter vid nästkommande fullmäktigemöte, varav ett skall vara ordinarie fullmäktigemöte.

Om föreningen upplöses skall dess tillgångar föras över till en nybildad stiftelse eller en annan stiftelse som verkar inom de verksamhetsändamål som föreningen verkar för.

21 § Särskilda bestämmelser

De i 3, 7 och 11 §§ intagna bestämmelserna att statschefen utser hedersordförande, ordförande och ytterligare en ledamot i styrelsen samt att dessa personer skall ingå i fullmäktige, får inte ändras utan statschefens tillstånd.

Beslut enligt 20 § andra stycket som berör den sjukhusbyggnad som lämnades till föreningen genom det av H.M. Konung Oscar II och H.M. Drottning Sophia den 21 januari 1890 utfärdade gåvobrevet får inte verkställas utan iakttagande av de föreskrifter som meddelas i gåvobrevet.

___________________________

Antagna vid allmänt föreningssammanträde den 18 december 2001.
§ 16 ändrad vid ordinarie fullmäktigemöte den 18 maj 2011. § 11 ändrad vid ordinarie fullmäktigemöte den 11 maj 2021.